Chế độ hậu mãi thu - đổi lại hàng hoá

I.    Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho các Kênh bán hàng của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ).

II.    Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho tất cả đối tượng KH có nhu cầu bán lại hoặc đổi/trả lại các sản phẩm SBJ.

III.    Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ sử dụng trong Quy định này được hiểu như sau:

-    Công ty là Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

-    Đơn vị là các Phòng nghiệp vụ, Bộ phận nghiệp vụ, các Chi nhánh/Cửa hàng trang sức của Công ty.

-    P.KD là Phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty.

-    NV.BH là Nhân viên bán hàng thuộc Phòng Kinh doanh.

-    NV.KT là nhân viên kỹ thuật thuộc Phòng Sản xuất.

-    NV.GĐ là nhân viên giám định thuộc Trung tâm Giám định và Dịch vụ Kim hoàn.

-    KH (khách hàng) là tổ chức/cá nhân giao dịch tại Công ty.

-    CH/CN là Cửa hàng/Chi nhánh.

-    Trang sức, mỹ nghệ bán theo giá công = Vàng nguyên liệu + đá (nếu có) + tiền công.

-    Trang sức bán theo trọng lượng =  Vàng nguyên liệu + tiền công

IV.    Quy định chung

Để bảo đảm quyền lợi của KH khi KH đến giao dịch tại Công ty, NV.BH có trách nhiệm hướng dẫn KH thực hiện như sau:

-    Đề nghị KH kiểm tra lại hàng và tiền trước khi ra khỏi quầy thanh toán. Mọi thắc mắc, khiếu nại (nếu có) của KH, Công ty chỉ giải quyết trong vòng 01 ngày kể từ ngày giao dịch với KH.

-    Đề nghị KH giữ lại hóa đơn của sản phẩm để được hưởng ưu đãi trong trường hợp bán lại hoặc đổi hàng. Nếu không có hóa đơn Công ty sẽ mua hoặc trao đổi theo chính sách hậu mãi có hiệu lực vào thời điểm thực hiện.

Các trường hợp thu đổi theo tỷ lệ phải đính kèm hóa đơn gốc (trừ trường hợp trên một hóa đơn có 2 món hàng trở lên nhưng KH chỉ bán một món; vàng 24K ép vỉ; biên nhận bán hàng có đóng dấu tỷ lệ thu đổi phía sau, hậu mãi theo giá nguyên liệu)

Lưu ý: Trường hợp trên một hóa đơn có 2 món hàng trở lên nhưng KH chỉ bán một món thì NV.BH phải mượn lại hóa đơn gốc photo để thu cho KH theo tỉ lệ trên hóa đơn gốc hoặc hóa đơn trích lục trên phần mềm được TP/PP xác nhận .

-    Khách hàng có thể đổi nhiều sản phẩm có tổng giá trị nhỏ hơn sang 1 sản phẩm mới và ngược lại. Giá trị sử dụng quy đổi là giá trị sản phẩm sau chiết khấu.

-    Đối với sản phẩm có đóng dấu tỷ lệ thỏa thuận thu lại trên hóa đơn/ biên nhận bán hàng thì tiến hành thu lại theo tỉ lệ thỏa thuận đã đóng dấu sau hoá đơn/ biên nhận bán hàng. Trường hợp không đóng dấu tỷ lệ thỏa thuận thu đổi sau hóa đơn/ biên nhận bán hàng thì áp dụng thu lại theo quy định hiện hành.

-    Chế độ đổi chỉ được áp dụng cho các nhóm sản phẩm cùng nhóm chủng loại.

-    Sản phẩm còn nguyên vẹn khi thu mua lại, với trọng lượng chênh lệch từ 05 ly trở lại không trừ hao hụt thì NVBH thu lại theo quy định, nếu trọng lượng chênh lệch lớn hơn 05 ly thì NVBH tính giá trị vàng thiếu (chênh lệch vàng thiếu nhân với tỷ giá mua vào tại thời điểm) rồi trừ lại sau khi đã tính tỷ lệ phần trăm mua lại.

-    Tất cả các trang sức, kim cương của SBJ (được NV.BH, NV.GĐ xác nhận) khi thu mua lại không thể trích lục hóa đơn thì trọng lượng vàng được xác định bằng tổng trọng lượng trừ đi trọng lượng đá của sản phẩm tương đương sau đó thực hiện thu lại theo giá vàng tại thời điểm. Kim cương, đá quý sẽ được thu theo giá thỏa thuận do Trưởng phòng Kinh Doanh quyết định trong hạn mức theo ủy quyền của Tổng giám đốc. Đá CZ, bán quý không thu mua lại.Trường hợp hậu mãi tại Văn phòng Công ty


-    Hàng do lỗi kỹ thuật sửa chữa trên 2 lần (theo nhận định của P.KD và NV.KT): thu lại 100% giá trị hóa đơn.
-    Sản phẩm và nguyên liệu mua lại được kiểm tra và nhập kho ngay trong ngày mua lại.

     +    Đối với hàng hóa có giấy chứng nhận sản phẩm/hóa đơn, nhân viên kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra sản phẩm với giấy chứng nhận sản phẩm/hoá đơn và ghi đầy đủ thông tin trên biên nhận mua hàng chuyển kho quỹ thực hiện chi tiền cho khách hàng.

-    Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm bảo quản hàng hóa nhận của KH cho đến khi hoàn tất thủ tục nhập kho vào Công ty.

V.    Quy định cụ thể

1.    Thanh toán


Mọi giao dịch mua/bán/trao đổi giữa KH và Công ty đều được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng.

2.    Chế độ hậu mãi – thu đổi hàng hóa: 

a)    Bảo hành, sửa chữa:

-    Đối với dây chuyền 14K, 18K:

     +    Bảo hành vĩnh viễn đánh bóng, xi mới.

     +    Đối với các sản phẩm bị đứt, gãy: không thuộc phạm vi bảo hành sẽ thực hiện tính phí theo thực tế phát sinh.

-    Đối với toàn bộ các mặt hàng trang sức, hàng mỹ nghệ:

     +    Bảo hành vĩnh viễn đánh bóng, xi mới.

     +    Bảo hành 12 tháng về đá kim cương tấm, đá CZ tấm (rớt do lỗi kỹ thuật).

     +    Khi KH mua kim cương ép vỉ hoặc vỏ trang sức kim cương SBJ, KH sẽ được gắn đá miễn phí.

     +    Đối với các sản phẩm bị đứt, gãy: không thuộc phạm vi bảo hành sẽ thực hiện tính phí theo thực tế phát sinh.

-    Đối với toàn bộ các mặt hàng trang sức bạc:

     +    Bảo hành miễn phí trong 1 năm

     +    Sau 1 năm tính phí

     +    Trường hợp sản phẩm dây chuyền, lắc tay bị đứt không bảo hành.b)    Quy định về việc thu mua lại sản phẩm SBJ

-    Trường hợp thu đổi theo giá nguyên liệu:

     +    Sản phẩm còn hóa đơn và không còn nguyên vẹn.

     +    Sản phẩm mất hóa đơn - truy lục được, còn nguyên vẹn và mua trên 2 năm kể từ ngày xuất hóa đơn.

     +    Sản phẩm mất hóa đơn - truy lục được và không còn nguyên vẹn.

     +    Sản phẩm không truy lục được hóa đơn.

Xác định giá nguyên liệu:

Giá nguyên liệu = Vàng nguyên liệu + đá (nếu có).

Trong đó:

•    Vàng: Thu lại trọng lượng theo giá niêm yết Mua vào tại thời điểm

•    Đá (Kim cương/Ruby/Sapphire): thu lại theo giá thỏa thuận.

•    Các loại đá còn lại: không thu đổi.

-    Trường hợp thu đổi theo tỷ lệ:

VI.    Điều khoản thi hành

1.    Các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Quy định này.

2.    Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng giám đốc quyết định.