Hệ thống giải thưởng

  • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2009
  • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010
  • Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát triển ngành Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam 2010”
  • Thương hiệu Việt uy tín 2011